Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 01/05/2019 14:46 bởi tôn tiền tử
Diêu Nãi 姚鼐 (1731-1815) là văn học gia đời Thanh, tự Cơ Truyền 姬傳 và Mộng Cốc 夢穀, hiệu Tích Bão tiên sinh 惜抱先生, người Đồng Thành 桐城, An Huy. Ông đỗ tiến sĩ năm Càn Long thứ 28 (1763), Lễ bộ chủ sự, Viên ngoại lang, Hình bộ lang trung, chủ giảng thư viện Giang Ninh, Dương Châu trong 40 năm, từng tu nghiệp với Lưu Đại Khôi, là nhân vật tiêu biểu cho cổ văn của phái Đồng Thành. Tác phẩm có Tích Bão hiên tập 惜抱軒集.