Bờ gấp khúc ngàn doanh lính trận,
Sáng cuốn màn gió bấc lạnh run.
Treo trời tây sông Hoàng Hà đổ,
Dừng ngựa đây qua ải nhìn suông.
Núi nam vắng Hoàng Hà quanh quẩn,
Nhạn về nam thu tận Bồ Xương.
Mây trắng đứng không bay vạn dặm,
Ải Ngọc Quan sáng sáng kết sương.

tửu tận tình do tại