Hạ Bi có lão trượng,
Thường đến leo lên cầu.
Vì bốn phương suy vi,
Vòng thế tục bỏ ngoài.
Truyền lại sách Thái Công,
Tạm an định hỗn loạn.
Tiến thối bỏ hình tích,
May gặp không cưỡng cầu.
Nói cùng Trương nhụ tử,
Giúp dựng nên vương triều.
Thân mình biến thành đá,
Công thành chớ có kiêu.
Ta đến cỏ thu héo,
Xuống nam qua Hoàng Hà.
Gió lớn nổi Tứ Thượng,
Mây trắng phủ bao la.
Anh hùng đã tận diệt,
Dấu tiên mịt mờ xa.

tửu tận tình do tại