Từ thạch ky lên nối với mây
Đầu thành sáng suốt cả ban ngày
Gậy còm bóng xế nghìn tầm ngả
Nước bạc trời xanh bốn mặt vây
Núi tự Hành Dương đầu bắc ngoảnh
Nhạn qua Tương thuỷ cánh nam bay
Sóng Tương cảnh đẹp trên đời lắm
Về tóc sinh thêm ánh bạc này

tửu tận tình do tại