Gió tây đưa trăng trên biển,
Vạn dặm rắc bạc núi đồi.
Đêm thanh bồi hồi thuyền nước,
Mặt như ngọc đẹp sáng soi.
Mặt ngọc nguyện gìn giữ mãi,
Ngày tháng qua không đổi thay.
Vì đâu giã từ đột ngột,
Gặp lại chẳng có dịp may.
Hãy ca bài Dương Quan cũ.
Chén vàng rót rượu thêm vào.
Nam nhi nào phải dây leo,
Tự tại không bám nhờ ai.
Anh có nhà ở trên sông,
Núi xanh vây quanh như ngọc.
Sáng ngắm mặt sông mây nổi,
Chiều hoà mây nước lặng lờ.
Cuối sông mây khai lối đến,
Trở về trăng núi tiễn đưa.

tửu tận tình do tại