Bạn vàng tuổi trẻ tài năng,
Giục tôi cạn chén Quảng Lăng đêm chầy.
Trăng theo tôi đến chân mây,
Nhớ bạn nên ở bên nầy ngắm trăng.

tửu tận tình do tại