Đêm qua liễu ướt có mưa mau
Nước mới đầu xuân chẳng ngập ao
Chiều xuống bãi nơi cơn gió thổi
Mùi hoa cải đậu lẫn vào nhau

tửu tận tình do tại