Cây đầu hồ Trường Đãng,
Xóm ngoài chùa Tây Thiền.
Hoa dại ướt lệ khách,
Cỏ thơm vùi hồn thơ.
Trời lạnh cát đầy ngấn,
Gió gấp mây vẩn vơ.
Tiếng ngư tiều ca xướng,
Hoàng hôn đến ơ thờ.

tửu tận tình do tại