Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
Tạo ngày 09/10/2018 14:13 bởi tôn tiền tử
Từ Chiếu 徐照 (?-1200) người đời Nam Tống, tự Đạo Huy 道暉, Linh Huy 靈暉, hiệu Sơn Dân 山民, người Vĩnh Gia (nay là Ôn Châu, Chiết Giang), nghèo khổ không ra làm quan, mắc bệnh mất sớm. Ông cùng với Từ Kỳ 徐璣, Ông Quyển 翁卷, Triệu Sư Tú 趙師秀 được gọi là Vĩnh Gia tứ linh. Tác phẩm có Phương Lan Hiên tập 芳蘭軒集.