Nhánh nước từ trời xuống
Trích Tiên ngắm có lần
Nghìn năm dòng chẳng hết
Tháng sáu giá không tan
Bụi nhẹ bắn cây tưới
Dòng mạnhđổ mỏm ngăn
Nghe nơi đầm biếc thẳm
Có lão long khoanh tròn

tửu tận tình do tại