Mới cùng chàng quen biết
Đã toan dốc nỗi lòng
Lòng chàng thiếp cứ nghĩ
Cùng với lòng thiếp chung
Quanh co qua cười nói
Mới hay chân tình không
Tình thiếp không thu được
Nghĩ hối lệ rưng rưng

tửu tận tình do tại