Những bài trong nhóm này được sắp xếp vào các nhóm con dựa theo Nhạc phủ thi tập, những bài nào không có trong đó sẽ được để ở ngoài cùng.

 

Tạp ca dao từ - 雜歌謠辭

Giao miếu ca từ - 郊廟歌辭

Cổ xuý khúc từ - 鼓吹曲辭

Tương hoạ ca từ - 相和歌辭

Thanh thương khúc từ - 清商曲辭

Vũ khúc ca từ - 舞曲歌辭

Tạp khúc ca từ - 雜曲歌辭