Khung lư tạp chủng loạn kim phương,
Vũ tướng thần binh hạ Ngọc đường.
Thiên tử tinh kỳ qua Tế Liễu,
Hung Nô vận số tận khô dương.
Quan đầu lạc nguyệt hoành tây lĩnh,
Tái hạ ngưng vân đoạn bắc hoang.
Mạc mạc biên trần phi chúng điểu,
Hôn hôn sóc khí tụ quần dương.
Y hi Thục trượng mê tân trúc,
Phảng phất Hồ sàng thức cố tang.
Lâm Hải cựu lai văn Phiêu Kỵ,
Tầm Hà bổn tự hữu Trung lang.
Toạ khan chiến bích vi bình thổ,
Cận đãi quân doanh tác phá Khương.

tửu tận tình do tại