Lên núi hái vi,
Đói ran chiều tối.
Hang nhiều gió thổi,
Áo đẫm sương dày.
Trĩ hoang tụ bầy,
Vượn tìm theo bạn.
Ngóng nhìn hương quán,
Nguy ngất phủ mờ.
Núi cao có bờ,
Cây rừng có nhánh.
Ưu sầu mọi hướng,
Nào biết chăng ai.
Sống gửi trên đời,
Phiền ưu chi lắm?
Nay vui chẳng đặng,
Năm tháng dần trôi.
Nước chảy xuôi xuôi,
Thuyền con lặng lẽ.
Tuỳ theo sóng nhẹ,
Như người khách xa.
Cưỡi khoái mã ra,
Áo lông cừu mặc.
Ruổi ngựa đi khắp,
Quên hết sầu lo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.