26/09/2022 06:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiện tai hành kỳ 1
善哉行其一

Tác giả: Tào Phi - 曹丕

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 22/03/2010 01:38

 

Nguyên tác

上山採薇,
薄暮苦饑。
谿谷多風,
霜霜沾衣。
野雉群雊,
猿猴相追。
還望故鄉,
鬱何壘壘!
高山有崖,
林木有枝。
憂來無方,
人莫之知。
人生如寄,
多憂何為?
今我不樂,
歲月如馳。
湯湯川流,
中有行舟。
隨波轉薄,
有似客遊。
策我良馬,
被我輕裘。
載馳載驅,
聊以忘憂。

Phiên âm

Thướng sơn thái vi,
Bạc mộ khổ ky (cơ).
Khê cốc đa phong,
Sương sương triêm y.
Dã trĩ quần cẩu,
Viên hầu tương truy.
Hoàn vọng cố hương,
Uất hà luy luy (luỹ luỹ)!
Cao sơn hữu nhai,
Lâm mộc hữu chi.
Ưu lai vô phương,
Nhân mạc chi tri.
Nhân sinh như ký,
Đa ưu hà vi?
Kim ngã bất lạc,
Tuế nguyệt như trì.
Thang thang xuyên lưu,
Trung hữu hành chu.
Tuỳ ba chuyển bạc,
Hữu tự khách du.
Sách ngã lương mã,
Bị ngã khinh cừu.
Tải trì tải khu,
Liêu dĩ vong ưu.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lên núi hái vi,
Đói ran chiều tối.
Hang nhiều gió thổi,
Áo đẫm sương dày.
Trĩ hoang tụ bầy,
Vượn tìm theo bạn.
Ngóng nhìn hương quán,
Nguy ngất phủ mờ.
Núi cao có bờ,
Cây rừng có nhánh.
Ưu sầu mọi hướng,
Nào biết chăng ai.
Sống gửi trên đời,
Phiền ưu chi lắm?
Nay vui chẳng đặng,
Năm tháng dần trôi.
Nước chảy xuôi xuôi,
Thuyền con lặng lẽ.
Tuỳ theo sóng nhẹ,
Như người khách xa.
Cưỡi khoái mã ra,
Áo lông cừu mặc.
Ruổi ngựa đi khắp,
Quên hết sầu lo.
Thiện tai hành là tên một điệu nhạc phủ, thuộc Tương hoạ ca từ. Bài này tả nỗi lòng của lữ khách nơi tha phương. Nhạc phủ thi tập ghi tác giả là Tào Tháo, Tống thư phần Nhạc chí ghi là Tào Phi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Phi » Thiện tai hành kỳ 1