Thêu thêm vào thư chữ gấm
Tính ra mòn mỏi tuổi xuân
Mi sầu cần tô cho đậm
Hoa đèn quên cắt mờ dần
Thân gầy áo xiêm mỏng mảnh
Đèn trăng quầng sáng lạnh căm
Đêm đơn không ngăn xuân đến
Hoa lê bóng ngả ngoài rèm

tửu tận tình do tại