Cây cao nhiều gió thảm,
Biển rộng dễ ba đào.
Kiếm sắc tay không nắm.
Kết giao lại nhiều sao.
Không thấy sẻ trong giậu,
Trốn điêu mắc lưới giăng.
Chủ lưới mừng thấy sẻ,
Thiếu niên thấy sẻ thương.
Vung kiếm chém rách lưới,
Sẻ vàng lại vút lên.
Bay tới tận trời thẳm,
Rồi xuống tạ thiếu niên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.