214.62
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
162 bài thơ
30 người thích
Tạo ngày 31/05/2004 23:35 bởi Vanachi, đã sửa 6 lần, lần cuối ngày 10/04/2007 19:06 bởi Vanachi
Vương Duy 王維 (699-759) tự là Ma Cật 摩詰, người huyện Kỳ (thuộc phủ Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây). Cha mất sớm, mẹ là một tín đồ thờ Phật suốt ba mươi năm nên Vương Duy chịu ảnh hưởng tư tưởng của đạo Phật. Ông tài hoa từ nhỏ, đàn hay, vẽ giỏi, chữ đẹp, văn chương xuất chúng. Năm 19 tuổi, Vương Duy đến Trường An, được Kỳ vương Lý Phạm mến tài, đỗ đầu kỳ thi của phủ Kinh Triệu. Năm 21 tuổi, thi đậu tiến sĩ, được bổ làm Ðại nhạc thừa rồi bị giáng làm Tham quân ở Tế Châu. Sau nhân Trương Cửu Linh làm Trung thư lệnh, ông được mời về làm Hữu thập di, Giám sát ngự sử, rồi thăng làm Lại bộ lang trung. Trong thời gian này, thanh danh của ông và em là Vương Tấn vang dậy Trường An. Sau đó đến lượt Trương Cửu Linh lại bị biếm, Vương Duy đi sứ ngoài biên ải và ở Lương Châu một thời gian.

Khi An Lộc Sơn chiếm…

 

 1. Ban tiệp dư kỳ 3
  7
 2. Biệt đệ muội
  7
 3. Biệt Võng Xuyên biệt nghiệp
  2
 4. Chung Nam biệt nghiệp
  15
 5. Chung Nam sơn
  9
 6. Chước tửu dữ Bùi Địch
  10
 7. Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ
  31
 8. Di môn ca
  2
 9. Du Lâm ca
  4
 10. Du Lý sơn nhân sở cư nhân đề ốc bích
  6
 11. Dữ Lư viên ngoại Tượng quá Thôi xử sĩ Hưng Tông lâm đình
  15
 12. Đãi Trừ Quang Hy bất chí
  2
 13. Đào Nguyên hành
  6
 14. Đáp Bùi Địch
  8
 15. Đáp Trương ngũ đệ Nhân
  9
 16. Đăng Biện Giác tự
  6
 17. Đăng Hà Bắc thành lâu tác
  4
 18. Đầu Đạo Nhất sư Lan Nhược túc
  2
 19. Đề hữu nhân vân mẫu chướng tử
  7
 20. Điền viên lạc kỳ 1
  5
 21. Điền viên lạc kỳ 2
  5
 22. Điền viên lạc kỳ 3
  10
 23. Điền viên lạc kỳ 4
  8
 24. Điền viên lạc kỳ 5
  8
 25. Điền viên lạc kỳ 6
  13
 26. Điền viên lạc kỳ 7
  10
 27. Độ hà đáo Thanh Hà tác
  5
 28. Đông dạ thư hoài
  6
 29. Đông vãn đối tuyết ức Hồ cư sĩ gia
  5
 30. Hạ nhật quá Thanh Long tự yết Thao thiền sư
  6
 31. Hán giang lâm diểu
  6
 32. Hàn thực Dĩ thượng tác
  10
 33. Hí đề bàn thạch
  21
 34. Hí đề Võng Xuyên biệt nghiệp
  2
 35. Hiểu hành Ba Giáp
  4
 36. Hoạ
  3
 37. Hoạ Giả Chí xá nhân “Tảo triều Đại Minh cung” chi tác
  6
 38. Hoạ thái thường Vi chủ bạ Ôn Thang ngụ mục
  5
 39. Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 1 - Điểu minh giản
  28
 40. Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 2 - Liên hoa ổ
  1
 41. Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 3 - Lô tư yển
  1
 42. Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 4 - Thượng bình điền
  1
 43. Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 5 - Bình trì
  6
 44. Hối nhật du Đại Lý Vi Khanh thành nam biệt nghiệp kỳ 4
  2
 45. Hồng mẫu đơn
  10
 46. Hý tặng Trương ngũ đệ nhân
  6
 47. Khẩu hào hựu thị Bùi Địch
  6
 48. Khổ nhiệt hành
  2
 49. Khốc Ân Dao kỳ 1
  10
 50. Khốc Ân Dao kỳ 2
  5
 51. Khốc Mạnh Hạo Nhiên
  6
 52. Ký Sùng Phạm tăng
  5
 53. Kỳ thượng biệt Triệu Tiên Chu
  11
 54. Kỳ thượng điền viên tức sự
  2
 55. Lạc Dương nữ nhi hành
  4
 56. Lão tướng hành
  4
 57. Lâm cao đài tống Lê thập di
  4
 58. Lũng Đầu ngâm
  2
 59. Lũng Tây hành
  3
 60. Lương Châu tái thần
  5
 61. Lưu biệt Thôi Hưng Tông
  11
 62. Lý xử sĩ sơn cư
  6
 63. Nạp lương
  2
 64. Ngẫu nhiên tác kỳ 6
  5
 65. Ngưng Bích trì
  13
 66. Phù Nam khúc ca từ kỳ 1
  2
 67. Phụng hoạ thánh chế “Tòng Bồng Lai hướng Hưng Khánh các đạo trung lưu xuân vũ trung xuân vọng” chi tác ứng chế
  5
 68. Phụng ký Vi thái thú Trắc
  5
 69. Quá Cảm Hoá tự Đàm Hưng thượng nhân sơn viện
  2
 70. Quá Hương Tích tự
  19
 71. Quá Lý Tiếp trạch
  6
 72. Quá Thuỷ Hoàng mộ
  4
 73. Quá Thừa Như thiền sư Tiêu cư sĩ Tung khâu Lan Nhã
  5
 74. Quan lạp
  7
 75. Quy Tung Sơn tác
  14
 76. Quy Võng Xuyên tác
  9
 77. Sơn cư thu minh
  18
 78. Sơn cư tức sự
  4
 79. Sơn thù du
  7
 80. Sơn trung
  12
 81. Sơn trung ký chư đệ muội
  7
 82. Sứ chí tái thượng
  7
 83. Tảo thu sơn trung tác
  10
 84. Tảo xuân hành
  3
 85. Tạp thi kỳ 1
  25
 86. Tạp thi kỳ 2
  10
 87. Tạp thi kỳ 3
  6
 88. Tặng Bùi Địch
  1
 89. Tặng Tam Tổ Vịnh
  3
 90. Tặng Vi Mục thập bát
  6
 91. Tân tình dã vọng
  5
 92. Tây Thi vịnh
  24
 93. Thán bạch phát
  8
 94. Thanh Khê
  9
 95. Thiếu niên hành kỳ 1
  14
 96. Thiếu niên hành kỳ 2
  4
 97. Thiếu niên hành kỳ 3
  4
 98. Thiếu niên hành kỳ 4
  1
 99. Thôi cửu đệ dục vãng Nam sơn mã thượng khẩu hào dữ biệt
  4
 100. Thôi Hưng Tông tả chân vịnh
  4
 101. Thù chư công kiến quá
  1
 102. Thu dạ độc toạ
  14
 103. Thu dạ khúc
  19
 104. Thù Quách cấp sự
  5
 105. Thù Trương thiếu phủ
  16
 106. Thư sự
  6
 107. Tích vũ Võng Xuyên trang tác
  12
 108. Tòng quân hành
  4
 109. Tống Bí thư Triều Giám hoàn Nhật Bản tịnh tự
  4
 110. Tống biệt (Há mã ẩm quân tửu)
  22
 111. Tống biệt (Sơn trung tương tống bãi)
  19
 112. Tống biệt (Tống quân Nam Phố lệ như ty)
  12
 113. Tống Bình Đạm Nhiên phán quan
  7
 114. Tống Chu Đại nhập Tần
  13
 115. Tống Dương trưởng sử phó Quả Châu
  2
 116. Tống Hình Quế Châu
  5
 117. Tống hữu nhân nam quy
  2
 118. Tống Kỳ Vô Tiềm lạc đệ hoàn hương
  7
 119. Tống Lý thái thú phó Thượng Lạc
  2
 120. Tống Mạnh Lục quy Tương Dương
  6
 121. Tống phương tôn sư quy Tung sơn
  2
 122. Tống Trầm Tử Phúc chi Giang Đông
  6
 123. Tống Tử Châu Lý sứ quân
  5
 124. Tống Vi bình sự
  5
 125. Túc Trịnh Châu
  4
 126. Tư Thánh tự tống Cam Nhị
  5
 127. Tức phu nhân
  10
 128. Tương tư
  27
 129. Vãn xuân quy tứ
  2
 130. Vi cấp sự sơn cư
  2
 131. Vị Thành khúc - Tống Nguyên nhị sứ An Tây
  34
 132. Vị Xuyên điền gia
  7
 133. Võng Xuyên biệt nghiệp
  6
 134. Võng Xuyên nhàn cư
  10
 135. Võng Xuyên nhàn cư tặng Bùi tú tài Địch
  9
 136. Vũ Uy mộ xuân văn Vũ Văn phán quan tây sứ hoàn dĩ đáo Tấn Xương
  1
 137. Xuân dạ Trúc Đình tặng Tiền thiếu phủ quy Lam Điền
  6
 138. Xuân nhật dữ Bùi Địch quá Tân Xương lý phỏng Lã dật nhân bất ngộ
  4
 139. Xuân trung điền viên tác
  8
 140. Xuất tái tác
  4
 141. Y Châu ca
  9
 142. Yên Chi hành
  1

Võng Xuyên tập - 輞川集

Tuyển tập chung