Võng Xuyên tập của Vương Duy bao gồm 20 bài tứ tuyệt vịnh cảnh được làm trong thời gian ông ẩn cư cùng Bùi Địch tại nhà riêng (biệt nghiệp) tại một khe núi ở Võng Xuyên, nay cách huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây 10km về phía tây. Mỗi bài đều có một bài của Bùi Địch 裴迪 vịnh cùng. Vương Duy cuối đời giữ một chức quan văn rất nhỏ trong triều, tới cất nhà tại đây ở ẩn trong khoảng 15 năm, cũng là chỗ sơn trang cũ của Tống Chi Vấn 宋之問. Sau khi mẹ ông qua đời, Vương Duy đã dâng biểu lên xin vua biến nơi này thành miếu thờ, và an táng linh cữu mẹ ở mé tây của biệt nghiệp.