Mưa bay lất phất mặt thành
Vụt lên lầu thú bóng oanh chập chờn
Ải xa hoa ứa lệ hờn
Ven biên, tơ liễu quạnh buồn nhớ quê
Đài gương tóc bạc ủ ê
Áo cừu thay, lúc xuân về, tả tơi
Ông đi muôn dặm sứ trời
Nghe tin về tới đâu ngoài Qua châu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)