田園樂其一

厭見千門萬戶,
經過北里南鄰。
官府鳴珂有底,
崆峒散發何人?

 

Điền viên lạc kỳ 1

Yếm kiến thiên môn vạn hộ,
Kinh qua bắc lý nam lân.
Quan phủ minh kha hữu để,
Không Đồng tán phát hà nhân?

 

Dịch nghĩa

Đã chán xem ngàn nhà vạn cửa,
Chán đi làng bắc xóm nam.
Xe quan phủ cuối cùng đã thôi reo tiếng ngọc,
Lui về Không Đồng sống nhàn là ai đó?


Vương Duy đậu tiến sĩ năm 21 tuổi, làm quan tới Lại bộ lang trung. Năm 38 tuổi, Lý Lâm Phủ chuyên quyền sai ông đi sứ Lương Châu hai năm, khi trở về giáng ông làm một chức quan nhỏ. Ông cất biệt thự ở Võng Xuyên, gần kinh đô Trường An, vừa làm việc vừa vui thú điền viên. Chùm thơ này được viết trong thời gian này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã chán cảnh ngàn nhà vạn cửa
Đã ngấy rồi đi bắc về nam
Công xa quan phủ yên nằm
Ai về nhàn nhã non thâm Không Đồng?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngán thấy ngàn nhà vạn cửa
Chán qua làng bắc xóm nam
Xe quan thôi reo tiếng ngọc
Không Đồng ai đó thư nhàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chán xem ngàn nhà vạn cửa
khi qua xóm bắc làng nam.
Tiếng ngọc ngừng reo dàm ngựa
Không Đồng ai lựa hưởng nhàn?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chán xem vạn cửa ngàn nhà,
Chán đi xóm bắc về qua nam làng.
Thôi reo tiếng ngọc xe quan,
Không Đồng về sống an nhàn là ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chán ngắm nhìn nghìn nhà vạn cửa
Lại vào nam ra bắc đã từng
Phủ quan nhạc ngựa bước ngừng
Điền viên cảnh thú Không Đồng là ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời