Ngày ngày đi hái hoa sen
Mang về nhiều đoá chiều trên bãi dài
Nghịch sào chớ để nước giây
Sợ làm ướt áo sen đây màu hồng.