Tướng quân đại hãn tài song toàn
Gặp thời triều kiến điện Minh Quang
Tính mệnh xin dâng nơi cửa khuyết
Đưa tiễn lên đường đông Ngũ Lăng
Thề quyết xa nhà ra biên ải
Đến tận Trường Thành Ngọc Môn quan
Vệ Hoắc tài chỉ bằng kỵ tướng
Nhị Sư không kể đến công huân
Triệu Ngụy Yên Hàn lắm dũng sĩ
Quan Tây hiệp khách thét gầm vang
Báo thù nên thường khi nếm mật
Rượu uống đã từng cạo róc xương
Hoành kích phóng đao ngày chợt lạnh
Quân kỳ rợp bóng im bụi vàng
Đánh trống ùn lên sóng Hản Hải
Thổi tiêu chấn động trăng Thiên Sơn
Đai gấm ngang mình đeo kiếm báu
Ngựa chiến bon bon phóng nhảy chồm
Múa kiếm chặt tay kiêu tướng giặc
Về dinh ăn tiệc đầu Nhục Chi
Đại binh hét lớn một như trăm
Kỵ mã Hung Nô buồn khóc than
Theo lệnh liều xông pha khói lửa
Nhờ mưu thượng tướng thắng vẻ vang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.