從軍行其三

關城榆葉早疏黃,
日暮雲沙古戰場。
表請回軍掩塵骨,
莫教兵士哭龍荒。

 

Tòng quân hành kỳ 3

Quan thành du diệp tảo sơ hoàng,
Nhật mộ vân sa cổ chiến trường.
Biểu thỉnh hồi quân yểm trần cốt,
Mạc giao binh sĩ khốc long hoang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lá du thành ải sớm tươm vàng,
Mây cát chiều lan cổ chiến tràng.
Lệnh rút quân về xương bụi quyện,
Đừng cho binh sĩ khóc rồng hoang.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lá du nơi cổng thành sớm úa
Mây buổi chiều thấp bủa chiến trường
Biểu rút quân, vùi trong xương
Đừng cho lính khóc sót thương ngựa về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thành núi lá du sớm nhuộm vàng
Sa trường chiều tối bóng mây loang
Bụi xương vùi biểu thu quân lại
Đừng khiến quân binh hận chiến trường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thành ải lá du sớm nhạt vàng
Chiến trường xưa mây cát chiều buông
Rút quân dâng biểu xương chôn bụi
Đừng để quân binh khóc ải hoang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lá du thành núi sớm thưa vàng,
Chiều tối mây loang bóng chiến tràng.
Biểu thỉnh thu quân xương đậy lại,
Đừng cho quân sĩ khóc rồng hoang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời