Ngựa đẹp thư thả,
Mỹ lệ lắm thay.
Trái mang phồn nhược,
Phải cầm vong quy.
Rượt gió đuổi sét,
Bóng đuổi chim bay.
Chạy ra đồng cỏ,
Ngoảnh lại nhu mỳ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.