21/10/2021 01:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng quân hành kỳ 3
從軍行其三

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/12/2005 01:42

 

Nguyên tác

關城榆葉早疏黃,
日暮雲沙古戰場。
表請回軍掩塵骨,
莫教兵士哭龍荒。

Phiên âm

Quan thành du diệp tảo sơ hoàng,
Nhật mộ vân sa cổ chiến trường.
Biểu thỉnh hồi quân yểm trần cốt,
Mạc giao binh sĩ khốc long hoang.

Bản dịch của mailang

Lá du thành ải sớm tươm vàng,
Mây cát chiều lan cổ chiến tràng.
Lệnh rút quân về xương bụi quyện,
Đừng cho binh sĩ khóc rồng hoang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Tòng quân hành kỳ 3