Trăng lên trên vùng Tây Hải,
Gió mạnh hơi, cát đầy biên.
Vạn dặm soi khắp quan ải,
Thiên hình vạn cảnh mọi miền.
Lính Hán khai quận mở nước,
Kỵ Hồ theo dõi trận tiền.
Đêm đêm tiếng già ai oán,
Chinh nhân nam vọng buồn riêng.

tửu tận tình do tại