Xuân phân từ Hoài Bắc,
Hàn thực xuống Giang Nam.
Sông Tầm Dương trước mắt,
Giống Tống thị ao đầm.
Cửa cung ai dám kiện,
Cô thần đuổi phải cam.
Nhớ xa nơi vườn cũ,
Đào lý nở từng chòm.

tửu tận tình do tại