Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Quang Duẫn (12 bài)
- Lý Cổn (1 bài)
- Đồ Long (9 bài)
- Thích Kế Quang (2 bài)
- Tôn Thất Chính (3 bài)
Tạo ngày 14/12/2020 21:38 bởi tôn tiền tử
Vương Thúc Thừa 王叔承 (1537-1601) tự Thừa Phủ 承父, hiệu Côn Luân sơn nhân 昆侖山人, người Ngô Giang 吳江, Tô Châu. Thuở nhỏ nghèo, lớn sống nhờ nhà vợ bị cha vợ đuổi, ông dắt vợ về nhà, lang bạt lên kinh đô, làm khách các nhà công hầu học sĩ nhưng không toại ý, đi khắp nơi từ tái bắc đến Ngô, Việt, Mân, Sở. Trước tác có Ngô Việt du biên 吳越遊編, Sở du biên 楚遊編, Nhạc du biên 岳遊編.