Ngắm hoa chọn gần hàn thực,
Xem triều chờ quá trung thu.
Tháng hai ngày rằm hoa nở,
Tháng tám mười tám triều cao.

tửu tận tình do tại