Ông đừng qua sông,
Sông chẳng tiếc ông.
Hoàng Hà còn tạm,
Hà Bá chắc không.

tửu tận tình do tại