Đèn chài lạnh đầy sông trăng khói,
Tiếng nhạn đơn đáp xuống ghềnh lau.
Nhạn cách trời đem thư nhà đến,
Núi nước xanh đẹp chẳng mở coi.

tửu tận tình do tại