Kiếm ngàn vàng vỏ gươm một vạn,
Cười ném qua bàn rượu Hồ cơ.
Say xưng hiệp khách phóng bừa,
Tử lưu cỡi, gió đưa đi chọi gà.

tửu tận tình do tại