Gió thu vào rừng,
Tiêu điều cây lá.
Ve sầu than van,
Người buồn tàn tạ.

tửu tận tình do tại