Mười sáu tuổi môi hồng mặt trắng,
Mắc cở không đến hộ phía đông.
Bên cầu đi dọc theo sông,
Hoa sen thấy phải não lòng vì ghen.

tửu tận tình do tại