Đêm vượt năm nghìn lính ngậm tăm
Quân phù mật nhận lệnh ra nghiêm
Gặp nhau ngõ hẹp dùng dao ngắn
Không tiếng, giết người tựa cỏ rơm

tửu tận tình do tại