Hoa sen lai láng giữa hồ,
Giơ tay muốn bẻ, sợ chùa có sư.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]