Hoa sen lai láng giữa hồ,
Giơ tay muốn bẻ, sợ chùa có sư.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001