Cô gái điểm trang đi hái sen,
Hai hoa cùng gốc một tâm bền.
Vòng vàng đã rớt nhưng nào biết,
Về lại tay không ý rối ren.

tửu tận tình do tại