Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Khổng Dung (1 bài)
- Tào Tháo (14 bài)
- Nguyễn Vũ (1 bài)
- Lưu Trinh (3 bài)
- Thái Diễm (9 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/11/2008 22:37 bởi Vanachi
Thái Ung 蔡邕 (132-192) tự là Bá Giai 伯喈 người Trần Lưu (nay thuộc tỉnh Hà Nam) đời Đông Hán. Đời Hán Hiến Đế 漢獻帝 ông làm Tả trung lang tướng nên còn thường được gọi là Thái Lang Trung. Ông là người bác học đa tài, giỏi từ phú, tản văn, thư pháp, tinh thông âm nhạc, thuật số, thiên văn,...

Sách Tam quốc chí dẫn Hậu Hán thư viết sau khi Đổng Trác 董卓 bị giết, chỉ có mình ông ôm xác mà khóc, quan Tư đồ Vương Doãn 王允 nhìn thấy hỏi tại sao khóc, ông nói vì ơn tri ngộ. Vương Doãn sai đem giết, ông xin tha mạng để chép tiếp pho sử, mọi người cũng tiếc tài ông mà can ngăn. Vương Doãn nói xưa Tư Mã Thiên vì không bị giết mà để lại Sử ký, nay vận nước rối ren mà để ông cầm bút bên cạnh ấu chúa thì thực tai hại, vì thế sai người giam ông vào ngục rồi bắt thắt cổ chết.