Thẩm Minh Thần 沈明臣 (1518-1578) tự Gia Tắc 嘉則, biệt hiệu Câu Chương sơn nhân 句章山人, người huyện Ngân (nay là Ngân Châu 鄞州, Ninh Ba 寧波, Chiết Giang). Thời trẻ làm Bác sĩ đệ tử viên, sau cùng với Từ Vị 徐渭 vào mạc phủ của Tổng đốc Chiết Mân là Hồ Tôn Hiến 胡宗憲. Tôn Hiến chết ở trong ngục, Minh Thần làm bài điếu để tỏ nỗi oan của họ Hồ. Ông mất ở làng năm hơn 60 tuổi. Ông sáng tác rất nhiều, có đến hơn bảy nghìn bài thơ. Trước tác có Phong đối lâu thi tuyển 豐對樓詩選 43 quyển, Việt thảo 越草, Kinh khê xướng hoạ thi 荊溪唱和詩.