Em ở Giang Đông chàng ở tây,
Chàng đến Nhược Da để giải khuây.
Bạn gái cùng đi cúi đầu nói,
Áo trắng hồng em lệ thấm đầy.

tửu tận tình do tại