Hàng du lạnh đầy trời sương xuống ải,
Ngủ trên yên gối dáo, giáp chỉnh tề.
Tù và thổi phá hương tâm sầu não,
Vướng mơ xưa trăng chiếu sáng phòng khuê.
Thám mã báo giựt mình buồn cũng dứt,
Lính Hung Nô chăn thú Lũng Tây về.

tửu tận tình do tại