Trương Trọng Tố 張仲素 tự Hội Chi 繪之, người Hà Gian 河間, giữ chức Hàn lâm học sĩ đời Đường Hiến Tông.