Lên gác thơm nhìn xa
Tránh cao xuống thềm đài
Vào rừng đi trên cỏ
Lên chiếu gửi thư dài

tửu tận tình do tại