Cung nữ đẹp gả cho ngoại quốc
Cựu thù nay tính nước giảng hoà
Kiếm kích bỏ, lính về nhà
Trâu dê khắp chốn xưa là ải quan

tửu tận tình do tại