Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tấn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phan Nhạc (1 bài)
- Tả Tư (2 bài)
- Lục Cơ (4 bài)
- Lý Mật (1 bài)
- Kê Khang (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 19/09/2008 02:07 bởi hongha83
Thạch Sùng 石崇 (246-300), người ở Thanh Châu đời Tây Tấn, là văn học gia trứ danh, người Bột Hải, Nam Bì, tên chữ là Quý Luân 季倫, hiệu là Tề Nô 齊奴, thuở nhỏ có tư chất thông minh, nhiều mưu trí. Thân phụ là Thạch Bào, lúc gần chết, chia gia tài cho các con thì Thạch Sùng được phần ít nhất. Bà vợ thấy vậy hỏi chồng:
- Tại sao không chia đều cho các con?

Thạch Bào đáp:
- Tuy bây giờ chia cho nó ít, nhưng ngày sau nó sẽ giàu hơn mấy đứa kia gấp bội.

Thạch Sùng lớn lên, được bổ làm quan Tu Vũ Lệnh, rồi sau đổi ra làm Thái Thú Dương Thành. Nhân vì có công đánh nước Ngô nên được vua phong làm An Dương Hầu.

Vua Tấn Vũ Đế thấy Thạch Sùng có tài, cho làm Thứ Sử Kinh Châu. Lúc ở Kinh Châu, Thạch Sùng tư thông với lũ cường đạo, cướp của những người đi buôn, nên chẳng bao lâu, Thạch Sùng trở…