Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tấn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phan Nhạc (1 bài)
- Thạch Sùng (1 bài)
- Lục Cơ (4 bài)
- Lý Mật (1 bài)
- Kê Khang (4 bài)
Tạo ngày 22/10/2008 18:14 bởi hongha83
Tả Tư 左思 (250-305) tự Thái Xung, người Lâm Truy (nay là Truy Bắc, Sơn Đông). Gia thế đều theo Nho học. Theo Tấn thư thì cha ông là Tả Hy xuất thân từ viên lại nhỏ, em gái ông là Tả Phân cũng nói mình sinh ra nơi mái nhà tranh. Tả Tư theo đuổi sự nghiệp công danh nhưng hoạn lộ gập ghềnh nên cũng chỉ làm đến chức Bí thư lang. Ông mất tại Ký Châu. Thơ Tả Tư hiện còn 14 bài trong đó giá trị nhất là 8 bài "Vịnh sử thi" 詠史詩.

Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc/ NXB Giáo Dục, 2002.