Xanh biếc thông bên suối
Lè tè mạ đỉnh đồi
Mạ kia cao một tấc
Che thông trăm thước dài
Dòng quan ngôi cao vót
Hào kiệt bị lấp vùi
Địa vị xui nên thế
Nào có phải một mai
Kim, Trương nhờ nghiệp cũ
Áo mũ suốt bảy đời
Phùng Đường tài giỏi đấy
Đầu bạc chẳng ai vời.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)