Mênh mông ngày tháng rỗi
Cảnh đẹp nơi Thần Châu
Cung cấm san sát bày
Nhà nhà như mây che
Nguy nga trong cửa lớn
Nhan nhản toàn công hầu
Ta bám rồng chẳng muốn
Lui tới ích gì đâu
Áo mỏng ra khỏi cửa
Thẳng bước theo Hứa Do
Phủi áo núi ngàn trượng
Rửa chân sông nước tỏ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)