Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tấn)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tả Tư (2 bài)
- Phan Nhạc (1 bài)
- Thạch Sùng (1 bài)
- Lý Mật (1 bài)
- Kê Khang (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/09/2008 02:18 bởi hongha83
Lục Cơ 陸機 (261-303) tự Sĩ Hành 士衡, là văn học gia trứ danh đời Tây Tấn, người Hoa Đình, Ngô Quận (nay là tỉnh Giang Tô, thành phố Tô Châu), xuất thân thế gia đại tộc. Lúc còn trẻ, ông từng nhậm chức Nha môn tướng dưới triều Ngô. Sau khi Ngô bị diệt vong, ông không ra làm quan trong vòng mười năm. Năm Thái Khang đời Tấn Võ Đế, ông cùng em là Lục Vân đến Lạc Dương, tiếng tăm vang động một thời. Ông làm quan nhà Tây Tấn trải qua các chức Thái Tử tẩy mã, Trước tác lang, Trung thư lang, rồi làm Bình Nguyên nội sử, nên người đời gọi là Lục Bình Nguyên. Năm 303 ông vâng lệnh Thành Đô Vương đem quân thảo phạt Trường Sa Vương, thất bại, bị gièm pha, rồi bị Thành Đô Vương giết. Khi ra pháp trường ông có than rằng: “Dục văn Hoa Đình hạc lệ, khả phục đắc hồ!” (Nay có muốn được nghe lại tiếng hạc kêu ở…